NAUJIENOS
APIE MUS
PASLAUGOS
FINANSINĖS ATASKAITOS
PROJEKTAI
RENGINIAI
VIEŠIEJI PIRKIMAI
FOTOGALERIJA
NUORODOS

PASLAUGOS

GLOBOS CENTRAS
2018 m. kovo 29 d. Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-37, Viešajai įstaigai Biržų rajono socialinių paslaugų centrui skirta vykdyti globos centro funkcijas.
Globos centro tikslas – skatinti globą (rūpybą) šeimose, įvaikinimą tais atvejais, kai vaikas negali augti savo biologinių tėvų šeimoje bei teikti konsultacinę, psichosocialinę pagalbą budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), globėjams giminaičiams, šeimynų dalyviams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti.

ATVEJO VADYBA
Viešosios įstaigos Biržų rajono socialinių paslaugų centro Globos centre yra teikiamos paslaugos socialinius sunkumus patiriančioms šeimoms taikant pagalbos vaikui ir šeimai metodą, kuris įteisintas Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu ir vadinamas atvejo vadyba.

BIRŽŲ BENDRUOMENINIAI ŠEIMOS NAMAI
KOMPLEKSINĖS PASLAUGOS ŠEIMAI

Globos centro patalpose yra įsikūrę „Biržų bendruomeniniai šeimos namai“, kurių koordinatorė Martyna Šlyžienė koordinuoja nemokamas kompleksines paslaugas šeimai. Šio projekto tikslas – sudaryti palankias sąlygas Biržų rajono savivaldybės šeimoms gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas bei užtikrinti paslaugų prieinamumą, siekiant įgalinti šeimą spręsti krizes ir vykdyti įsipareigojimus. Projekto tikslinė grupė – šeima, partneriai Lietuvos vaikų dienos centrų asociacija, VšĮ „Pagalbos centras“, Labdaros ir paramos fondas „Vilties šviesa“, VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centras.
Kompleksiškai teikiamų paslaugų Biržų rajono savivaldybės šeimoms organizavimas, koordinavimas, informavimas organizuojamas užtikrinant „vieno langelio“ principą.

Daugiau informacijos...


VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS BIRŽŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO GLOBOS CENTRO DARBUOTOJOS


Informavimas, konsultavimas

Informavimas – reikalingos informacijos apie socialinę pagalbą asmeniui (šeimai) suteikimas.
Konsultavimas – socialinio darbuotojo teikiama paslauga, kuria kartu su asmeniu analizuojama asmens (šeimos) probleminė situacija ir ieškoma veiksmingų problemos sprendimo būdų.

Tarpininkavimas ir atstovavimas

Tarpininkavimas ir atstovavimas - pagalbos asmeniui suteikimas sprendžiant įvairias asmens (šeimos) problemas (teisines, sveikatos, ūkines, buitines organizuojant ūkinius darbus ir kt.), tarpininkaujant tarp asmens ir jo aplinkos (kitų institucijų, specialistų, asmenų).

Specialaus transporto organizavimas ir teikimas

Paslauga teikiama pagal poreikius asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu. Kiekvieną dieną darželio – mokyklos „Vyturėlis“, Biržų jaunimo mokyklos, Centro dienos užimtumo grupių lankytojai atvežami į ugdymo įstaigas ir pervežami į namus.
Specialiojo transporto paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka patvirtinta 2016 m. lapkričio 24 d. Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-241 „VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centro specialiojo transporto paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašas“.

Norint užsisakyti transportą, reikia pateikti šiuos dokumentus:
– prašymą (forma SP-8);
– pasą, asmens tapatybės kortelę arba leidimą gyventi Lietuvoje;
– neįgaliojo ar pensininko pažymėjimą;
– vykimo tikslą patvirtinančius dokumentus (siuntimą į gydymo, reabilitacijos įstaigą bei kitus vykimo tikslą patvirtinančius dokumentus);
– gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą, jei asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente nėra atžymos apie gyvenamą vietą;
– vieną iš dokumentų, nusakančių neįgalumo turėjimą: darbingumo lygio nustatymo pažymą, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo, specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymų kopijas.

Sociokultūrinės paslaugos

Sociokultūrinės paslaugos – laisvalaikio organizavimo paslaugos, teikiamos mažinant socialinę atskirtį, aktyvinant bendruomenę. Teikiant šias paslaugas, asmenys gali bendrauti, dalyvauti grupinio socialinio darbo užsiėmimuose, užsiimti mėgstama veikla. Veikla organizuojama pagal poreikį.
Centre teikiamos kineziterapijos paslaugos, molio – keramikos darbų užsiėmimai, grupinio socialinio darbo užsiėmimai (Centro direktoriaus įsakymas 2008 m. lapkričio 4 d. Nr.152/2 „Sociokultūrinių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka“).

Asmens higienos ir priežiūros paslaugos

Asmens higienos ir priežiūros paslaugos – pagalba asmenims (šeimoms), kurie dėl nepakankamų pajamų ar skurdo negali pasirūpinti savo higiena. Centre teikiamos drabužių skalbimo paslaugos, dušo, vonios ir perlinės vonios paslaugos.
Nuo 2012 m. gegužės mėnesio atnaujintos masažo paslaugos (2010 m. kovo 31 d. Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-88 „Dėl VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centro teikiamų atlygintinų paslaugų įkainių patvirtinimo ir jo priedo pakeitimo“).

Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis

Savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto 2005 m. birželio 6 d. panaudos sutartimi Nr. T-23, neįgalieji aprūpinami techninės pagalbos priemonėmis. Techninės pagalbos priemonės (toliau – TPP) – tai bet koks neįgaliųjų naudojamas gaminys, įrankis, įranga, padedantis išvengti, kompensuoti, sumažinti arba pašalinti sutrikusių funkcijų įtaką sveikatos būklei, asmens savarankiškumui, ugdymuisi bei darbinei veiklai.

Pageidaujantis gauti TPP privalo pateikti šiuos dokumentus:
– prašymą;
– asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
– gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą arba kitą gyvenamąją vietą patvirtinantį dokumentą;
– neįgaliojo, specialiųjų poreikių patvirtinantį dokumentą arba pensininko pažymėjimą;
– gydytojo medicininį išrašą 0/27 formos.

Sudėtingesnės TPP (lovos staliukai, čiužiniai nuo pragulų, reguliuojamos lovos) aprūpinami asmenys, kuriems nustatytas nuolatinės slaugos poreikis.
Asmeniui mirus, jo šeimos nariai, globėjai ar rūpintojai privalo grąžinti asmens turėtą TPP.
TPP išduodamos vadovaujantis 2010 m. spalio 7 d. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-474 „Dėl Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. A1-338 „Dėl neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

Pagalbos į namus paslauga

Tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomeniniame gyvenime.

Pagalbos į namus gavėjai:
– suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos;
– senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
– vaikai su negalia ir jų šeimos;
– kiti asmenys (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys).

Pagalbos į namus socialinės paslaugos teikiamos vadovaujantis 2010 m. liepos 10 d. Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-157 „Dėl pagalbos į namus paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2010 m. liepos 10 d. Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T- 155 „Dėl savivaldybės gyventojų mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo pakeitimo“.

Teikiamos mokamos pagalbos į namus paslaugos, nevertinant asmens finansinių galimybių ir paslaugų poreikio (2009 m. spalio 2 d. Centro direktoriaus įsakymas Nr.280 „Mokamų pagalbos į namus paslaugų teikimo tvarkos aprašas“).

Dienos socialinės globos paslaugos asmens namuose

Tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu: maitinimo organizavimo, asmens higienos paslaugų organizavimas, pagalba rengiantis, prausiantis ir kito pobūdžio pagalba bei paslaugos reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį (2008 m. gruodžio 23 d. Nr. T-296 Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl slaugos ir socialinių paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).

Dienos socialinė globa institucijoje

Tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu. Ši socialinė paslauga teikiama trijose užimtumo grupėse neįgaliesiems virš 18 metų.
Vykdoma užimtumo veikla pagal individualias asmens gebėjimų programas. Tai – įvairi veikla, siekiant ugdyti socialinius, kasdieninius gyvenimo, ugdymo, asmens higienos palaikymo, darbinės, sportinės veiklos įgūdžius. Atsižvelgiant į jaunuolių sveikatos galimybes, Centre organizuojami įvairūs renginiai, šventinės programos, vykstama į kultūrinius renginius, organizuojamos išvykos į gamtą.
Dienos užimtumo lankytojai maitinami du kartus per dieną (pusryčiai ir pietūs), kiekvieną dieną specialiu transportu atvežami į Centrą ir parvežami į namus. Lankytojų sveikatingumui palaikyti vykdomi kineziterapijos užsiėmimai (2008 m. liepos 10 d. Centro direktoriaus įsakymu Nr. 80/1 „Dienos socialinės globos teikimo tvarka“).

Trumpalaikė socialinė globa

Tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba, kai šeimos nariai, globėjai laikinai dėl tam tikrų priežasčių (ligos, komandiruotės ir kt.) negali prižiūrėti asmenų, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra – „atokvėpio paslaugos“ (2009 m. kovo 31 d. Centro direktoriaus įsakymas Nr. 52 „Atokvėpio paslaugų teikimo tvarka“).

Apgyvendinimo Savarankiško gyvenimo namų paslauga

Savarankiško gyvenimo namai yra VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centro struktūrinis padalinys, esantis Kaštonų g. 27, Biržuose. Savarankiško gyvenimo namų tel. nr.: 8 646 03009.
Savarankiško gyvenimo namuose sudaromos namų aplinkos sąlygos, juose gyvenantys paslaugų gavėjai pagal savo galimybes rūpinasi buitimi (gaminasi maistą, moka už komunalines paslaugas, įsigyja būtinus daiktus ar maisto produktus, tvarkosi kambarius ir kt.) iš dalies padedant socialiniam darbuotojui (socialinio darbuotojo padėjėjui). Savarankiško gyvenimo namų gyventojai save ir savo gyvenamąsias patalpas išlaiko iš savo gaunamų pajamų.
Savarankiško gyvenimo namuose teikiamos šios paslaugos: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (namų ruošoje, tvarkant pinigų apskaitą, apsiperkant ir mokant mokesčius, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, prižiūrint vaikus, bendraujant ir pan.), transporto organizavimas (pagal Savivaldybės Tarybos nustatytą tvarką), ir kitos paslaugos, reikalingos palaikyti asmens savarankiškumą.Viešoji įstaiga Biržų rajono socialinių paslaugų centras. Rotušės g. 16A, LT-41137 Biržai
Telefonai: (8 450) 31 477, (8 450) 32 962. Faksas (8 450) 32 962. El. paštas: birzai.socpaslaugos@gmail.com
Duomenys apie įstaigą kaupiami Juridinių asmenų registre. Kodas 300095268